Relationship between families and kindergartens in Hungary in the 1950s


Abstract views: 261 / PDF downloads: 162

Authors

DOI:

https://doi.org/10.37291/2717638X.202233200

Keywords:

History of early childhood education, Socialist pedagogy, Kindergarten policy, Kindergarten-family relationship

Abstract

Partnership working and co-operation between parents and early education and care settings is a widely researched topic worldwide. However, little is known about how the relationship between families and kindergartens developed in the historically significant period of the 1950s in Hungary, which marks the beginnings of socialism and a period of rapid expansion of early childhood education and care. This study aims to explore how the expectations of raising ‘socialist citizens’ was incorporated into educational and policy documents and other written resources relating to kindergarten and family education. Purposive sampling selection identified 80 documents as data sources, which were subjected to qualitative content analysis. Intra-frame coding was done by hand using a combined inductive and deductive approach. Employing a constructivist theoretical lens, the analysis focused on both the manifest and latent content of the selected documents and resulted in seven main themes. The findings confirmed that the ideologically driven policy decisions not only influenced the relationship between families and kindergartens but also legitimised the efforts to build a socialist system of early education through organised collaboration and related propaganda work. This study is significant as it offers a more nuanced understanding of the relationship between kindergartens and families in the ‘50s and with that provides foundations for further analytical work of the socialist pedagogical past.

References

évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. [2011 CXC. Act on national public education]. Hungarian Gazette - Official Journal of the Republic of Hungary, (2011), (162), 39622-39695.

A budapesti pártértekezlet tanácskozásai. [Conferences of the party meeting in Budapest]. Free People, (1954), 12(102), 2.

Aczél, Z. (2012). Üzemi óvodák 1945 és 1975 között [Workplace kindergartens between 1945 and 1975]. School Culture, 22(5), 37-55.

Apor, P. (2008). A mindennapi élet öröme [The Joys of Everyday Life]. In S. Horváth (Ed.), Mindennapok Rákosi és Kádár korában [Everyday Life in the Rákosi and Kádár Era] (pp. 13-49). Nyitott Könyvműhely Books.

Babbie, E. (1996). The practice of social science research. Balassi Books.

Baska, G. (2018). „Néptanítónak lenni nem comicum” A Borsszem Jankó tanítóképe [‘Being a teacher is not only fun and joy’ about teachers in satirical magazine ‘Borsszem Jankó]’. In A. Fehérvári (Ed.), A Borsszem Jankótól Bolognáig. Neveléstudományi tanulmányok. Metszéspontok [From satirical magazine Borsszem Jankó to Bologna. Studies on Pedagogy. Intersection Points] (series) (pp. 13 -32.). ELTE PPK – L’Harmattan Books.

Báthory, Z., & Falus, I. (Eds.). (1997). The encyclopedia of pedagogy I to III. Keraban Books.

Bedmar, V. L., & Palma, V. C. D. (2011). The family and pre-school education in the european union: Reconciling education and work. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 2271–2277. DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.04.092

Berger, P. L., & Luckman, T. (1967). The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge. Anchor Books.

Bersan, O.S. (2021). The kindergarten-family partnership, a basis for early childhood education. In M. Micle, & G. Clitan (Eds.), innovative instruments for community development in communication and education (pp. 103-112). Trivent Books. DOI: https://doi.org/10.22618/TP.PCMS.20216.360007

Dafinoiu, I., & Lungu, O (2003). Research methods in the social sciences. Peter Lang.

Denicolo, P., Long, T., & Bradley-Cole, K. (2016). Introduction and orientation to constructivist research. In constructivist approaches and research methods: A practical guide to exploring personal meanings (pp. 2-9). SAGE Research Methods. DOI: https://doi.org/10.4135/9781526402660

Donáth, P. (2000). A „kettős nevelésről” az ötvenes években [About ‘Double Education’ in the ‘50s]. Reality, 43(7), 64-79.

Donáth, P. (2008). Oktatáspolitika és tanítóképzés Magyarországon 1945-1960 [Education Policy and Teacher Formation in Hungary 1945 to 1960]. Trezor Books.

Fenyő, D. G. (2017). Homo politicus - homo pedagogicus (Politician - Pedagogue). New Pedagogical Muster, 67(9-10), 95-109.

Füle, S. (1988). A szülők és pedagógusok együttműködésének előzményei hazánkban [The History of Collaboration between Parents and Pedagogues in Hungary]. In P. I. Bollók, & G. J. Csillag (Eds.), A Budapesti Tanítóképző Főiskola tudományos közleményei [Scientific Statements of the Budapest Teachers’ College]. (pp. 36-49). BTF

Füle, S. (1989). A pedagógusok és a szülők együttműködése [Collaboration between Pedagogues and Parents]. Schoolbook Publishing.

Gernyó, I. (1952). Építsük szépítsük óvodáinkat [Let's build and beautify our kindergartens]. Kindergarten Care and Education, 5(6), 173-174.

Given, L. M. (2008). Reality and multiple realities. In The SAGE encyclopedia of qualitative research methods (pp. 2-7). SAGE Research Methods. DOI: https://doi.org/10.4135/9781412963909

Golnhofer, E. (2006). Rendszerváltások a tudomány legitimációjában – Magyarország, 1945-1949 [Regime Changes in the Legitimation of Science - Hungary, 1945-1949]. In É. Szabolcs (Ed.), Pedagógia és politika a XX. század második felében Magyarországon [Pedagogy and Politics in the Second Half of the 20th Century in Hungary] (pp. 9-28). Eötvös József Books.

Hagemann, K., Jarausch, K. H., & Allemann-Ghionda, C. (Eds.). (2011). Children, families, and states. Time Policies of Childcare, Preschool, and Primary Education in Europe. Berghahn Books.

Háber, J., & H.Sas, J. (1980). Tankönyvszagú világ [The World Smells Like a Schoolbook]. Academic Books.

Hennink, M., Hutter, I., & Bailey, A. (2020). Qualitative research methods (Second edition). SAGE Publications Ltd.

Hryniewicz, L., & Luff, P. (2021). Partnership with parents in early childhood settings. insights from five european countries. Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9780429437113

Huhák, H. (2020). Megfigyelés másképp. Házi agitáció és egy angyalföldi tanácstag lakólátogatásai [Another Way of Surveillance. Home Agitation and the Home Visits of a Council Member in Angyalföld]. Korall, 21(79), 5-24.

Iskolák és óvodák társadalmi segítését célzó versenymozgalom 1957/58. tanévi szakaszának értékelése [Competition movement for the social assistance of schools and kindergartens 1957/58. evaluation of the school year phase]. Cultural Gazette, (1958), 2(23), 382-387.

Kéri, K. (1997). Mi a neveléstörténet? A diszcíplina múltja, jelene és jövője [What is education history? The past, present and future of the discipline]. Mosaics from Education History II. JPTE Teachers’ Training Institute. http://www.mek.oszk.hu/01800/01886/html/

Kéri, K. (2001). Bevezetés a neveléstörténeti kutatások módszertanába [Introduction to the Methodology of Education History Researches]. Technical Book Publishing.

Kéri, K. (2003). Gyermekkép Magyarországon az 1950-es évek első felében [Report on children in Hungary in the first half of the 1950s]. In B. Pukánszky (Ed.), Két évszázad gyermekei. A tizenkilencedik-huszadik század gyermekkorának története [The children of two centuries. History of childhood in the 19th and 20th centuries] (pp. 229-247). Eötvös József Books.

Kéri, K. (2009). Gyermekábrázolás az 1950-es években a Nők Lapja címoldalain. [Portrayal of Children in the 1950s on the Cover of Women’s Magazine]. In T. Kozma & I. Perjés, (Eds.), Új kutatások a neveléstudományokban 2008. Hatékony tudomány, pedagógiai kultúra, sikeres iskola [New researches in pedagogy 2008. Efficient science, pedagogical culture, successful school] (pp. 203-211.) Pedagogical Committee of the Hungarian Academy of Sciences.

Kim, J., & Fram, M.S. (2009). Profiles of choice: Parents’ patterns of priority in child care decision-making. Early Childhood Research Quarterly, 2(4), 77-91. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2008.10.001

Kolosai, N. (2012). Kisiskoláskor és történeti idő - Az 1950-es évek kisiskoláskorára vonatkozó narratívák tartalomelemzése [Elementary school and historic times - Content Analysis of the narratives related to elementary school age in the 1950s] (Unpublished doctorate thesis). University of Eötvös Loránd.

Komlósi, S. (1965). Az iskola és a család kapcsolata. [The relationship between school and family]. In G. Simon (Ed.), Nevelésügyünk húsz éve 1945-1964. Tanulmányok a magyar népi demokrácia neveléstörténetéből [Twenty Years of our educational affairs 1945 to 1964. Studies from the educational history of the Hungarian people’s democracy] (pp. 271-318). Schoolbook Publisher.

Komlósi, S. (1977). A család a változó világban [Family in the changing world]. Pedagogical notes. Society for Dissemination of Scientific Knowledge.

Komlósi, S. (1981). A családi nevelés értékközvetítő szerepe [Family Education’s Role in Passing on Values]. In L. Horváth, L. Majzik, & Á. Petrikás, (Eds.), A szocialista nevelés, a szocialista nevelőiskola [The Socialist Upbringing, the Socialist Educational School] (pp. 431-437). Hungarian Pedagogical Association.

Koselleck, R. (2003). Futures past: On the semantics of historical times. Atlantisz Books.

Kozma, T. (1974). Az iskola közönségkapcsolatai [Public relations of schools: Research report]. The Hungarian Academy of Sciences Peptide Chemistry Research Group.

Kozma, T. (2012). Oktatáspolitika [Education Politics]. Electronic memo. http://mek.oszk.hu/11200/11203/11203.pdf

Kóger, Y. (2019). A család és óvoda kapcsolata az 1950-es és 1960-as években az óvónőképzés tankönyveinek tükrében [The relationship between families and kindergartens in the 1950s and 1960s as in kindergarten pedagogue coursebooks]. In S. Bordás (Ed.), Módszerek, művek, teóriák: A X. Tantárgy-pedagógiai Nemzetközi Tudományos Konferencia előadásai: Értekezések, tudományos dolgozatok [Methods, works, theories: Presentations of the 10th International Conference of Teaching Methodology: Theses, Scientific Papers] (pp. 265-277). Eötvös József College Books.

Kövér S. (1987). Az értelmi nevelés története óvodáinkban 1828-1975 között [The History of Intellective Education in Hungarian Kindergartens between 1828 and 1975]. Economic and Legal Books.

Kuckartz, U. (2012). Qualitative content analysis. Methods, practices, computer assistance. Beltz Juventa.

Kuckartz, U. (2019). Qualitative text analysis: A systematic approach. In G. Kaiser & N. Presmeg, (Ed.), Compendium for early career researchers in mathematics education (pp. 181-197). ICME-13 Monographs. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-15636-7_8

Léderer, P. (1991). Nyomás az óvodákon [Pressure on Kindergartens]. Chance, 3(2), 92-104.

Lőke, F. (1952). Az idén tovább bővül az óvodák, nyári napköziotthonok hálózata [This year the network of kindergartens and summer daycares in expanded further]. Fejér County People’s Magazine, 3(7), 4.

Lukacs, J. (2004). Historical consciousness or remembrance of the past. Európa Books.

Maietta, R. C. (2008). Computer assisted data analysis. In L. M. Given, (Ed.), The SAGE encyclopedia of qualitative research methods (pp. 103-108). SAGE Publications.

Mayring, P. (2019). Qualitative content analysis: Delimitations, game types, further Developments. Forum Qualitative Social Research, 20(3), 16.

Millei, Zs. (2011). Governing through early childhood curriculum, ‘the child’ and ‘community’. Ideologies of Socialist Hungary and Neoliberal Australia. European Education, 43(1), 33-35. DOI: https://doi.org/10.2753/EUE1056-4934430103

Molnár, B., Pálfi, S., Szerepi, S., & Varga, N. A. (2015). Kisgyermekkori nevelés Magyarországon [Early Childhood Education in Hungary]. Educatio, 24(3), 121-128.

Molnár-Kovács, Z. (2015). A dualizmus kori magyar középiskolai történelemtankönyvek Európa-képe kortörténeti, iskolatörténeti, tankönyvtörténeti kontextusban [The idea of Europe as per Hungarian secondary school books of the dualist era in a historical, school history and schoolbook history context] [Unpublished doctorate thesis]. University of Pécs.

Molnár-Kovács, Z. (2019). A magyar tankönyvkutatások forrásdimenziói (1867-1918) [Source dimensions of the Hungarian schoolbook researches (1867-1918)]. Institutio Books.

Murray, J., Teszenyi, E., Varga, N. A., Pálfi, S., Tajiyeva, M., & Iskakova, A. (2018). Parent-practitioner partnerships in early childhood provision in England, Hungary and Kazakhstan: Similarities and differences in discourses. Early Child Development and Care, 188(5), 594-612. DOI: https://doi.org/10.1080/03004430.2018.1438422

Pálfi, S. (2010). A magyar óvoda tanulásszemléletének sajátosságai az 1950’-s években az óvodai alapdokumentumok tükrében. [The specificities of learning approach in Hungarian kindergartens in the 1950s based on constitutional kindergarten documents]. In B. É. Kovácsné (Ed.), Társadalomtudományi tanulmányok iii. tanulmánykötet a debreceni egyetem gyermeknevelési és felnőttképzési kar oktatóinak írásaiból [Studies on social sciences III. study book compiled from the works of teachers of the University of Debrecen Faculty of Children’s and Adult Education] (pp. 137-149). University of Debrecen.

Podráczky, J. (2007). Óvodaügy a 19. századi magyar társadalomban [Kindergarten Affairs in the Hungarian Society in the 19th Century] [Unpublished doctorate thesis]. Eötvös Loránd University.

Podráczky, J. (Ed.) (2012). Szövetségben. Tanulmányok a család és az intézményes nevelés kapcsolatáról [In alliance. Studies of the relationship between family and educational upbringing]. ELTE Eötvös Books.

Rendtartás az óvodák számára. [Kindergarten rules and regulations]. (1951) National Textbook Publisher.

Révai, L., Gál, E., & Majzik, L. (1975). Szülők és nevelők [Parents and educators]. Kossuth Books.

Romsics, I. (2010). Magyarország története a XX. században [The History of Hungary in the 20th Century]. Osiris Books.

Rose, K. K., & Elicker, J. (2008). Parental decision making about child care. Journal of Family Issues, 29(9), 1161-1184. DOI: https://doi.org/10.1177/0192513X07312103

Róka, G. (1949a). Magyar Függetlenségi Népfront [Hungarian Independent Popular Front]. Child Education, 2(3), 1-2.

Róka, G. (1949b.). A falu fejlődése [Village Progress]. Child Education, 2(4), 1-4.

Sági, Á. (1955). „Nincs itt szükség sok beszédre…” [‘No Need to Talk a Lot.’]. Free People, 103(201), 2.

Sántha, K. (2015). Trianguláció a pedagógiai kutatásban [Triangulation in Pedagogical Research]. Eötvös József Books.

Sántha, K. (2021). A típusképző kvalitatív tartalomelemzés politetikus terei a pedagógusok reflektív gondolkodásának feltárásában [The polythetic spaces of type forming qualitative content analysis in the exploration of reflective thinking of pedagogues]. School Culture, 31(3), 19-29. DOI: https://doi.org/10.14232/ISKKULT.2021.03.19

Sántha, K. (2022). Kvalitatív tartalomelemzés [Qualitative content analysis]. Eötvös József Books.

Schadt, M. (2003). Feltörekvő dolgozó nő – Nók az ötvenes években [Emerging working woman - Women in the fifties]. Pro Pannónia Books.

Schreier, M. (2014). Types qualitative content analysis: Disentangling terms and terminologies. Forum Qualitative Social Research, 15(1), 18.

Searle, J. R. (1995). The construction of social reality. Penguin Books.

Silova, I., Piattoeva, N., & Millei, Z. (2017). Childhood and schooling in (post) socialist societies: Memories of everyday life. Palgrave Macmillan. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-62791-5

Somogyvári, L. (2018). Államilag támogatott politikai karikatúra a „puha diktatúrában”: Kádári tabló 1963-ból [State-Supported Political Caricature in the ‘Soft Dictatorship’: 1963 Kádár Era genre painting]. History Education, 9(1-2). (online) https://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2018/08/somogyvari-lajos-allamilag-tamogatott-politikai-karikatura-a-puha-diktaturaban-kadari-tablo-1963-bol-09-01-05

Szabolcs, É. (1996). Deduktív (analitikus) jellegű kutatások [Deductive (analytical) researches]. In I. Falus (Ed.), Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe [Introduction to the methods of pedagogical research] (pp. 106-121). Technical Book Publishing.

Szabolcs, É. (2001). Kvalitatív kutatási metodológia a pedagógiában [Qualitative research methodology in pedagogy]. Technical Book Publishing.

Szabolcs, É. (Ed.). (2006). Pedagógia és politika a XX. század második felében Magyarországon [Pedagogy and politics in the second half of the 20th century in Hungary]. Eötvös József Books.

Szabolcs, É., & Golnhofer, E. (2018). A szocialista Nevelés Könyvtára: törekvés a szocialista pedagógia kialakítására, 1950-1957. [Library of Socialist Education: Effort to Form Socialist Pedagogy, 1950 to 1957]. In A. Fehérvári (Ed.), a borsszem jankótól bolognáig. neveléstudományi tanulmányok. metszéspontok [From satirical magazine Borsszem Jankó to Bologna. Studies on Pedagogy. Intersection Points] (series), (pp. 13-32.) ELTE PPK – L’Harmattan Books.

Szerepi, S., Varga, N. A., Pálfi, S., & Molnár, B. (2018). A magyar óvoda történeti szakaszai a kezdetektől napjainkig [Historic periods of Hungarian kindergartens from the establishment up until today]. In S. Pálfi, (Ed.), A gyermekre fókuszáló korai nevelés [Early Childhood Education Focusing on Children] (pp. 6-24). Debrecen University Press.

Teszenyi, E., & Hevey, D. (2015). Age group, location or pedagogue: Factors affecting parental choice of kindergartens in Hungary. Early Child Development and Care, 185(11-12), 1961-1977. DOI: https://doi.org/10.1080/03004430.2015.1028391

Tomka, B. (2011). Gazdasági változások és a fogyasztás alakulása a huszadik századi Magyarországon [Economic changes and consumerism trends in Hungary in the 20th century]. In K. Kovács, & I. Romsics (Eds.), A mi 20. századunk [Our 20th century] (pp. 101-180). Komp-Press Books.

Több nőt a termelésbe. [More Women to the Production Line]. Free People, (1951), 9(133), 1.

Török, B. (2004). A gyermeküket óvodáztató szülök körében végzett országos felmérés eredményei [The result of the national survey among parents whose children attend kindergartens. National kindergarten project. Parents’ Study Subproject]. Institute for Higher Education Research.

Valahol egy vásárhelyi óvodában…A demokrácia felemeli az elesettet. [Somewhere in a Kindergarten in Vásárhely... The poor are looked after by democracy]. Independent Newspaper, 1948, 2(297), 7.

Varga, N. A. (2020). A szeretet kifejezésének fontossága a kora gyermekkori pedagógusok körében Angliában és Magyarországon [The importance of expressing love for early childhood educators in the UK and in Hungary]. In N. A. Varga (Ed.), Családi nevelés. A család megismerésének módszerei [Family education. The methods of getting to know families] (pp. 131-151). Forstag Nonprofit Közhasznú Kft.

Vág, O. (1993). A kisgyermeknevelés története [The history of early childhood education]. Hungarian Kindergarten Pedagogy Association.

Downloads

Published

2022-11-19

How to Cite

Kóger, Y. . (2022). Relationship between families and kindergartens in Hungary in the 1950s. Journal of Childhood, Education & Society, 3(3), 293–307. https://doi.org/10.37291/2717638X.202233200